"Doar împreună putem avea un oraş curat!"
Acasă > Utile > Acte necesare
 

Acte necesareCe documente sunt necesare în vederea încheierii unui contract de salubrizare pentru: Asociaţii de proprietari sau locatari, Proprietari de imobile (persoane fizice) Agenţi economici și Emitere aviz construire / desființare

Încheiere contracte:

Proprietari imobile persoane fizice:

 • Cerere încheiere contract în care să se precizeze numărul de persoane;
 • Copie buletin identitate/carte identitate proprietar.

Asociații de locatari/proprietari:

 • Cerere încheiere contract;
 • Actul de înfiinţare a asociaţiei de proprietari;
 • Copia procesului verbal al adunării generale de numire a administratorului (numai la asociaţiile fără cod fiscal şi act de înfiinţare);
 • Copie cod fiscal;
 • Împuternicire pentru persoana care vine să încheie contractul (numai dacă nu vine preşedintele), cu datele de identificare din buletin (serie şi nr. CI şi CNP);
 • Copie după listele de cheltuieli de întreţinere pe ultimele 3 luni, semnate de cenzor şi preşedinte;
 • Ştampila asociaţiei de proprietari.

Agenți economici:

 • Cerere încheiere contract în care să se precizeze numărul şi tipul recipienţilor de precolectare pe care doreşte să-i închirieze;
 • Copie după certificatul de înmatriculare;
 • Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, care să cuprindă:
  – sediul firmei, numărul de înmatriculare şi data eliberării;
  – domeniul de activitate şi activitatea principală;
  – asociaţii şi administratorii (în cazul cetăţenilor străini să fie menţionată şi reşedinţa actuală în România, conform Legitimaţiei de şedere eliberată de organele abilitate ale Ministerului de Interne din România);
  – punctele de lucru din Timişoara.
 • Numărul de cont în bancă şi banca la care este deschis contul;
 • Ştampila societăţii;
 • Dovada deţinerii recipientului de precolectare adecvat, pentru fiecare din punctele de lucru (în cazul în care nu se închiriază de la societatea noastră);
 • Împuternicire din partea firmei pentru persoana care semnează contractul de prestări de servicii cu societatea noastră, precum şi o copie după cartea de identitate a acesteia.
 • * Copie contract închiriere / comodat al spațiului cu acordul scris al proprietarului pentru încheierea contractule de utilități, dacă este cazul.

 

Angajări:

 • Cerere de angajare tip (de la Biroul Resurse Umane);
 • Curriculum vitae tip (de la Biroul Resurse Uumane);
 • Notă de lichidare de la ultimul loc de muncă;
 • Repartiţie de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Talon pentru vizita medicală (Cabinet medicina muncii Timişoara, str. Lugojului nr. 39A; Program: luni, miercuri, vineri: 09,00-16,00; marţi, joi: 09,00-18,00)
 • Copii xerox după următoarele acte:
  – buletin/carte de indetitate (4 buc.)
  – certificat de naştere
  – certificat de căsătorie
  – certificat de naştere copii
  – acte de studii
  – certificat de calificare
  – carnet de conducere
  – livret militar
  – certificat ARR
 • Cazier judiciar
 • Dosar cu şină pentru biblioraft
 • Foto color tip buletin (2 buc.)

 

Aviz de construcție:

Pentru obţinerea avizului de construcţie sunt necesare următoarele acte:

 • cerere;
 • copie după certificatul de urbanism;
 • copie după extrasul CF (nu mai vechi de 6 luni);
 • copie după planul de situaţie Scara 1:500;
 • copie după planul de încadrare în zonă Scara 1:5.000.

 

Închiriere containere:

 • Beneficiază persoanele fizice şi agenţii economici, inclusiv cei care nu dețin contract de salubrizare, dar achită în avans contravaloarea prestației;
 • Se verifică situaţia financiară/creanțe la Biroul Lansare Urmărie Producţie;
 • Se completează un Formular de comandă care cuprinde datele personale (BI/CI, CNP, adresă, telefon, număr înregistrare ORC, Cod Fiscal, cont bancă, ștampilă), capacitatea containerului şi locaţia unde clientul doreşte amplasarea lui, precum şi perioada pentru care are nevoie de container.
 • După umplerea containerului clienţii vor anunţa telefonic fie ridicarea definitivă, fie înlocuirea containerului, în cazul în care mai are nevoie de el.
 • Persoanele juridice care au contract cu RETIM Ecologic Service SA, şi care nu au restanțe de plată, pot transmite comanda și prin fax la nr. 0256-499.499 sau e-mail.
 • Facturarea serviciului pentru persoanele fizice, precum și pentru persoanele juridice care nu sunt clienți ai societății, se face înainte de realizarea lui, valoarea facturii fiind dependentă atât de numărul zilelor de închiriere, cât şi de capacitatea containerului.
 • În cazul existenței unui contract de salubrizare valoarea prestației este facturată separat, după încheierea prestației.